کبوتر وار می آیم                                  به آب و دانه ای دل خوش

 عطش دیده ترک خورده                          به سقا خانه ای دل خوش

دلم خورشید می خواهد                                  هوای مرقدت کرده

دوباره برنگشته دل                                      هوای مشهدت کرده