دلم امشب برای تو هوایی است

سکوت من ز درد بی نوایی است

الا ای یوسف شهر خراسان

دلم بی تاب اسماعیل طلایی است